תקנון

תקנון היכל התרבות בעכו

תקנון זה תקף לכלל הלקוחות וגולשי האתר לרבות לקוחות אשר יצרו קשר באמצעות הטלפון ו/ או הגעה פיזית להיכל התרבות בעכו.

כללי
א. אתר  HTAKKO.CO.IL  הינו אתר אינטרנט הרשמי של אולם היכל התרבות בעכו. במסגרת האתר, אם וככל שהדבר יתאפשר בפועל, ניתן יהיה לרכוש כרטיסים למופעי תרבות במגוון תחומים כמפורט באתר.
ב. ביצוע הזמנות (להלן: "השירותים"), באמצעות האתר תעשה כמפורט באתר בלבד. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים.
ג. העירייה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדית וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י העירייה.
ד. מספר הכרטיסים למופעים השונים של האולם הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
ה. המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ למעט מופעים שמפיקם מלכ"ר. העירייה באמצעות ההיכל רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והלקוח (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה ו/או מי מטעמה בעניין זה.
ו. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט, יש לקבל מהעירייה אישור מראש ובכתב.
ז. מובהר בזאת כי כל הזמנת שירותים באמצעות האתר כפופה לכל תנאי תקנון זה ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הינה כפופה אף לכל תנאי ההזמנה המפורטים בשוברי ההזמנות המונפקים ע"י העירייה בגין כל הזמנה.
ח. חלקים מתוכן האתר ו/או תקנון זה מנוסחים מטעמי נוחות ומסיבה זו בלבד, בלשון זכר ואולם כל המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד.
ט. אזרחים ותיקים זכאים להנחה בגובה של 50% לכרטיס בודד להצגת תאטרון רפרטוארי בלבד.

 

איחור להצגות
נא הגיעו בזמן על מנת למנוע עמידה בתור ואי נעימות.
יש להגיע כחצי שעה לפני השעה הנקובה כדי למנוע איחורים.
דלתות האולם ייסגרו עם תחילת ההצגה והמאחרים יופנו  לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי.
לא יינתן פיצוי בגין איחור למופע.

הכניסה לאולם

מנוי 

כרטיס המנוי
כרטיס המנוי הינו כרטיס הכניסה להיכל וחובה להציגו בכניסה.
במידה והגעתם ללא כרטיס המנוי, ננפק עבורכם כרטיס זמני לאותו ערב.
היכל התרבות עכו אינו אחראי על כרטיס שנותר ללא שימוש מכל סיבה שהיא ולא יינתן זיכוי במקרה זה.

אובדן מנוי
במקרה של גניבה או אובדן מנוי יש להודיע מיד לקופות ההיכל
בטלפון: 04-995-6333
הנפקת כרטיס מנוי חדש תחויב ב-30  ₪

הזמנת מקומות בקופות ההיכל
אנו ממליצים להקדים בהזמנת הכרטיסים, מאחר והשיבוץ נעשה על בסיס "כל הקודם זוכה". תיתכן תוספת תשלום על המרת כרטיסי בחירה במופעים שונים.

ביטולים/שינויים
ביטולי כרטיסים למופעים, יתקבלו עד 48 שעות לפני מועד המופע, בטלפון או במייל, בניכוי דמי ביטול של  5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (לפי הנמוך ביניהם).

במנויים הסדרתיים לתיאטרון מבוגרים, ניתן לשנות עד שני מופעי סדרה בעונה בלבד.

 

אתר האינטרנט של ההיכל
באתר תוכלו למצוא מידע מפורט של כלל אירועי ההיכל ושאר מוסדות התרבות בעיר כולה ותוכלו להזמין ולרכוש ON-LINE בלחיצת כפתור בכתובת www.Htakko.co.il

 

מוקד שירות ומכירה
המוקד פעיל בימים
א'-ה' בין השעות 08:30 - 19:00
ביום המופע, כשעה טרם תחילת המופע, ניתן לקבל כרטיסים שהוזמנו לאותו ערב בלבד בקופות ההיכל.

הנחות לוועדי עובדים, קבוצות ומועדוני הטבה: חבר, קרנות השוטרים, בהצדעה, אשמורת, מועדון טוב ועוד, יתאפשרו בהתאם לתנאי התקשרות עם הוועדים ,ורכישה באתרי הוועדים המסבסדים.

ניתן לרכוש מנויים וכרטיסים גם באמצעות כרטיסי אשראי בשיחה מול נציגי השירות והמכירה של ההיכל.
בטלפון: 04-9956-333 .

 

אחריות
א. העירייה ו/או מפעילי האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם ו/או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק , ממוני ו/או אחר, ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או אי נוחות ו/או עגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של הלקוח לרבות ומבלי למעט לציוד ו/או רכוש הלקוח ו/או לשרת, אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הלקוח בעת השימוש באתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים כאמור.

ב. העירייה  אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העירייה בקשר עם האמור וכן בקרות כל אחד מהאירועים ו/או הגורמים שיפורטו להלן:
1. איחור ו/או עיכוב עקב עומס בקווי תקשורת.
2. שיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, חומרה, תוכנה, מערכת המחשב של הלקוח או של העירייה, או מכל סבה אחרת.
3. חשיפה ו/או גילוי של כל מידע של הלקוח ו/או הקשור ללקוח, לרבות ומבלי למעט פרטי זהות הלקוח, כתוצאה מהשימוש באתר.

ג. העירייה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהלקוחות באתר ו/או כל גורם אחר.

ד. לעירייה הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל לקוח באתר, כולו ו/או חלקו, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד העירייה בעניין זה.

ה. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר ו/או השימוש בו ו/או השירותים, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד ואך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר חיפה.

ו. כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר וכל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר (להלן: "הלקוח"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לאמור בתקנון זה, קרא אותו, הבין את כל האמור בו ומסכים לכל הוראותיו ללא יוצא מהכלל, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד עיריית עכו  ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להזמנת שירותים באמצעות האתר.


 

תנאי שימוש וביצוע הזמנות באמצעות האתר
א. הזמנת השירותים באמצעות אתר זה יכולה להתבצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף כדין, המכובד ע"י העירייה במהלך העסקים הרגיל שלה בכל עת רלבנטית למועד הזמנת שירותים.

ב. חובה להציג את כרטיס האשראי בו חויבו הכרטיסים בזמן קבלת הכרטיסים במשרד או בקופת עירייה.

ג. חובה להציג תעודה מזהה בעת קבלת הכרטיסים בגין הנחה שנדרשה בעת הרכישה.

ד. במקרה של אבדן כרטיס מנוי, יגבו 30 ש"ח בהנפקת כרטיס מנוי מגנטי חדש.

ה. העירייה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך ו/או אופן על תוכנו, מהותו, אופיו ונכונותו של המידע המפורסם באתר ומטעם העירייה בכל עת, בכל הקשור למידע שניתן ו/או הועבר בדרך כלשהי ע"י צד ג' כלשהו ו/או מידע אשר שובש ו/או סולף ע"י צד ג' כלשהו, בין אם הדבר נעשה בתום לב ובין אם לאו.

ו. אם וככל שניתן יהיה למצוא בכל זמן באתר קישורים (להלן: "הקישורים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"), הקישורים נועדו לנוחיות הלקוח בלבד. העירייה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הינו על אחריותו הבלעדית של הלקוח.

פרטי הלקוח
א. כל לקוח שיבקש לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר (להלן: "פרטי הלקוח").

ב. העירייה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה בו פרטי הלקוח, כולם ו/או חלקם, לא נקלטו בעירייה מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהלקוח לרכוש שירותים באמצעות האתר.

ג. מובהר בזאת כי הזנת פרטי לקוח שאינם נכונים ביודעין ו/או במתכוון עומדת בניגוד לחוק וכי העירייה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד לקוח כאמור.

ד. הלקוח נותן בזאת את הסכמתו לעירייה לעשות כל שימוש בפרטי הלקוח כחלק ממאגר הנתונים של העירייה ובין היתר לצורך פרסום מוצריה באמצעות פניה ישירה ללקוח, בין אם באמצעות דוא"ל טלפון סלולארי ובין בכל דרך. פרטי הלקוח יוצאו ממאגר הנתונים של העירייה היה והלקוח יחפוץ בכך והודיע על כך לעירייה באופן רשמי.

ה. העירייה תמנע, ככל שיהא הדבר בידיה, מסירת פרטי הלקוח לצדדים שלישיים אלא אם כן תהיה מחויבת לעשות כן עפ"י הוראת חוק ו/או עפ"י כל דין או אם תעמוד העירייה בפני איום ו/או חשש ו/או סכנה שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים והכל בגין פעולות שבוצעו באתר ע"י הלקוח.

בעלות וזכויות יוצרים
א. זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינה הבלעדי של העירייה בלבד.

ב. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בכל דרך שהיא את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של העירייה, פרט להורדה של מידע (download) לצורך שימוש אישי של הלקוח בלבד לצורך ביצוע הזמנה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות העירייה ובין אם בבעלות צד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק בכל דרך שהיא את התוכנה המותקנת באתר למחשב אחר ו/או לנסות ולפרוץ לתוכה ו/או לפענחה ו/או להתערב בתכנה ו/או בנתוניה ו/או בבסיסה ו/או במידע שבה ו/או שמוצג באמצעותה בכל דרך שהיא.

ג. הסימנים המסחריים וכל סימן אחר ו/או תמונה ו/או כיתוב , לרבות כל לוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") דינם כדין כזכויות יוצרים של העירייה. חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת העירייה.

ד. לעירייה שמורות כל זכויות היוצרים באתר, באופן מוחלט ובלעדי והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש ו/או הודעה כלשהי.

 

 

נשמח לראותכם תמיד בין אורחינו!
ניתן לפנות אלינו בכתובת המייל: [email protected]
טלפון: 04-995-6333
קבלת פנים משרדי ההיכל:
א'-ה' בין השעות 08:30-19:00

 

 

 

 

 

 

***הזכות לשינויים שמורה להיכל התרבות עכו.

 

 

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים